Privacy Policy

Je gunt je kind toch de wereld!

Privacy Policy

Travelnauts hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Travelnauts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat wij de nodige privacy inspanningen doen om te voldoen aan de AVG-wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Bekijk hier onze AVG-OK pagina.

 

Als Travelnauts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten door Travelnauts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) Travelnauts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Travelnauts gaat er van uit dat u de thuisblijvers zelf hierover informeert. Deze persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt zullen worden in geval van een calamiteit.

Uw persoonsgegevens worden door Travelnauts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Travelnauts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Travelnauts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Travelnauts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden (binnen/buiten EU)
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een normaal geval (zonder nadere contractuele verplichtingen) is een reisdienst gerelateerde partij geen verwerker van persoonsgegevens omdat die zelfstandig een (rechts)relatie met de
desbetreffende betrokken reiziger aangaan en zelfstandig het doel en de middelen van de verder verwerking bepaalt. Daar heeft een andere partij in de keten in beginsel niets over te zeggen.
De reisdienst gerelateerde partij is dan zelf een verantwoordelijke in de zin van de AVG en geen verwerker.

Wanneer u naar het buitenland reist, kan Travelnauts verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze zullen verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Omdat doorgifte van persoonsgegevens naar hoteliers, lokale agenten en luchtvaartmaatschappijen die buiten de EU gevestigd zijn vaak enkel en alleen gebeurt in het kader van de uitvoering van de (reis)overeenkomst, is dit toegestaan.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Travelnauts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Weerdestein 117B
1083 GH Amsterdam
+ 31 (0) 20 52 89 333
www.travelnauts.nl
info@travelnauts.nl
Laatste wijziging: 13-09-2018